Fed có thể bơm 2 nghìn tỷ USD vào hệ thống ngân hàng để giảm bớt khủng hoảng thanh khoản thông qua các khoản…


Fed có thể bơm 2 nghìn tỷ USD vào hệ thống ngân hàng để giảm bớt khủng hoảng thanh khoản thông qua các khoản…

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *